شــــرکت دیتـــا پــــرداز دارنده مجــوز کشوری Servco به شماره 48-95-100 از ســـازمان تنظیم مقـــررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان تنها شرکت ارایه کننده خدمات پهنای باند اختصاصی و متقارن، که زیرساخت های شبکه و دفتر مرکزی آن در منطقه ویژه پارس جنوبی می باشد.